ชื่อ : นายดุสิตธร เงินพรัก
เบอร์โทรศัพท์ : ไม่บอก
อีเมล์ : [email protected]

ชื่อเล่น : เจน

อายุ : 27 ปี

วันเกิด : 28 เมษายน 2535

ประวัติการศึกษา : 

- ระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

- ระดับมัธยมต้น โรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

ผลงานทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : 

- เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

url --> https://www.chanrmutto.ac.th

url --> https://agro.chanrmutto.ac.th

url --> https://social.chanrmutto.ac.th

url --> https://www.chanrmutto.ac.th/10

- เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

url --> www.thonburi.ac.th

- เว็บไซต์ อินทผลัม PENEAKPARUEY

url --> https://www.peneaknews.com

ทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Skill) : 

- laravel framework ประสบการณ์ 2 ปี

- PHP 5 ประสบการณ์ 3 ปี

- HTML ประสบการณ์ 3 ปี

- CSS,SCSS ประสบการณ์ 2 ปี

- Javascript ประสบการณ์ 2 ปี

- jQuery ประสบการณ์ 2 ปี

ทักษะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ :

- Ubuntu Server ประสบการณ์ 3 ปี

- CentOS Server ประสบการณ์ 3 ปี

- Windows Server ประสบการณ์ 3 ปี

ทักษะทางด้านระบบฐานข้อมูล :

- Mysql ประสบการณ์ 3 ปี

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สังกัด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานที่่รับผิดชอบ :

- พัฒนาระบบสารสนเทศ-เว็บไซต์ ด้วยภาษา (PHP,Mysql,jQuery,CSS,scss,HTML5,laravel)

- ดูแลระบบ,ติดตั้ง,จัดการทรัพยากร ของเซิฟเวอร์ (Windows Server,Linux Ubuntu,VMware Vsphere)

- บันทึกภาพ

- ดูแล ซ่อมคอมพิวเตอร์ โนทบุกแก่นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่

- ให้คำปรึกษาทางด้าน IT,Computer,Website,Server แก่นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ส่วนตัว : https://jenny.chanrmutto.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/jen.kung.58ย้อนกลับ